Навигација

Наставни план и програм

Наставни план и програм за обдарене ученике у Математичкој гимназији може се погледати на страници.

 Правилником о наставном плану и програму за гимназију ("Службени гласник СРС - Просветни гласник", број 5/90, 2/02, 5/03, 10/03, 11/04, 18/04, 24/04, 3/05, 11/05, 2/06, 6/06, 12/06, 17/06, 1/08, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/2010 и 7/2011) за природно-математички смер гимназије, и то са планом и програмом предмета:

  1. Српски језик и књижевност
  2. Српски језик као нематерњи језик
  3. Страни језик
  4. Психологија
  5. Филозофија
  6. Физичко васпитање
  7. Грађанско васпитање.

 НАСТАВНИ ПЛАН МАТЕМАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ
 

  ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

 * Реализију се по потреби ФАКУЛТАТИВНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ПО РАЗРЕДИМА

 * У складу са чланом 61. Закона о основама система образовања и васпитања ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА  1. Радне недеље2. Подела одељења на групе ученика 3. Образовно-васпитни рад у школи може да се остварује у менторској групи до 5 ученика из: математичке групе предмета, физике, рачунарства и информатике и програмирања и програмских језика. Број ученика обухваћен менторским радом не може бити већи од 25% укупног броја ученика који стичу образовање на основу овог плана и програма.  НАСТАВНИ ПЛАН ЗА УЧЕНИКЕ СЕДМОГ И ОСМОГ РАЗРЕДА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ОБДАРЕНЕ ЗА МАТЕМАТИКУНаставни план и програм за обдарене ученике у Математичкој гимназији може се погледати на страници.  * Број часова приказан у табели представља просек на недељном нивоу.  1 Ученик бира један од понуђених обавезних изборних наставних предмета Верска настава/Грађанско васпитање2 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским могућностима и изучава га до краја другог циклуса3 Ученик бира спортску грану коју нуди школа на почетку школске године Школа може да за сваки разред понуди изборне предмете од којих, на почетку школске године, ученик може да бира један предмет према својим склоностима. ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

   

  ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње
Т В Т В блок Т В Т В блок Т В Т В блок Т В Т В блок
Срп. језик и књиж. 4   140     3   105     3   105     4   124    
Страни језик  Енгл. 2   70     2   70     2   70     2   62    
Соц. са правима грађана                     2    70              
Псих.           2   70                        
Филоз.                               2   62    
Историја 2   70     2   70                        
Географ. 2   70     2   70                        
Физика 4   126 14   3   93 12   4   126 14   4   110 14  
Астро-номија                                1   31    
Хемија 3   75 30   3   73 32   2   60 10            
Биоло-гија                      3   95 10   3   83 10  
Физ. вас.  2    70      2    70     2   70      2    62    
Анализа са алге-бром  4   140     4   140     4   140     4   124    
Геоме-трија  4    140      4    140                        
Лин. алгебра и анал. геом.                     4   140              

Вероват. и мат. стат.

                              2   62    
Нуме-ричка мат.                               2   62    
Рачу-нарство и инфор-матика  3    105    60  3    105    60  2    70    30 2   62   30
Про-грами-рање и про-грамски језици                      2   70   30 2   62    30
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Гра-ђанско вас. /Верска настава  1    35      1    35      1   35     1   31    
  ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО
Час одељенског старешине 70 часова 70 часова 70 часова 62 часа 272 часа
Додатни рад* до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 120 часова
Допунски рад* до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 120 часова
Припремни рад* до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 120 часова
  I РАЗРЕД
часова
II РАЗРЕД
часова
III РАЗРЕД
часова
IV РАЗРЕД
часова
Екскурзија до 3 дана до 5 дана до 5 наставних дана до 5 наставних дана
Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе до 2 часа недељно до 2 часа недељно до 2 часа недељно до 2 часа недељно
Други страни језик до 2 часа недељно до 2 часа недељно до 2 часа недељно до 2 часа недељно
Други предмети* 1-2 часа недељно 1-2 часа недељно 1-2 часа недељно 1-2 часа недељно
Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго) 30-60 часова годишње 30-60 часова годишње 30-60 часова годишње 30-60 часова годишње
Друштвене активности - ученички парламент, ученичке задруге 15-30 часова годишње 15-30 часова годишње 15-30 часова годишње 15-30 часова годишње
Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 2 радна дана 2 радна дана 2 радна дана
  ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Разредно-часовна настава 35 35 35 31
Настава у блоку 2 2 2 2
Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 2
Матурски испит       4
Укупно радних недеља 39 39 39 39
  ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Број ученикау у групи
број часова број часова број часова број часова
вежбе настава у блоку вежбе настава у блоку вежбе настава у блоку вежбе настава у блоку
Физика 14   12   14   14   8-12
Хемија 30   32   10       8-12
Биoлгија         10   10   8-12
Рачунарство и информатика   60   60   30   30 8-12
Програми-рање и програмски језици           30   30 8-12
Обавезни предмети Фонд часова
СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД
недељно годишње недељно годишње
Српски језик 4 144 4 136
Страни језик 2 72 2 68
Ликовна култура 0,5* 18 0,5 17
Музичка култура 0,5* 18 0,5 17
Историја 1,5* 54 1,5 51
Географија 1,5* 54 1,5 51
Физика 3 108 3 102
Математика 6 216 6 204
Биологија 2 72 2 68
Хемија 2 72 2 68
Техничко и информатичко знање 1 36 1 34
Физичко васпитање 2 72 2 68
Обавезни изборни предмети СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД
нед. год. нед. год.
1 Верска настава/Грађанско васпитање1 1 36 1 34
2 Страни језик2 2 72 2 68
3 Физичко васпитање-изабрани спорт3 1 36 1 34