Штампа

 

 

ОПШТА АКТА

 

 1. Статут
 2. Правилник о заштити и безбедности ученика
 3. Правила понашања у установи
 4. Правилник о безбедности и здрављу на раду
 5. Правилник о организацији и спровођењу испита
 6. Правилник о дисциплинској одговорности запослених
 7. Правилник о дисциплинској одговорности ученика
 8. Правилник о критеријумима за правдање часова
 9. Правилник о менторским одељењима
 10. Правилник о награђивању ученика
 11. Правилник о јавним набавкама
 12. Правила понашања ученика на такмичењима
 13. Правилник о систематизацији
 14. Правилник о канцеларијском пословању

ОСТАЛА АКТА

 

 1. Школски програм
 2. Школски развојни план
 3. Пословник о раду Наставничког већа
 4. Пословник о раду Савета родитеља
 5. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
 6. Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно васпитним установама

ЗАКОНИ И ОСТАЛИ ПРОПИСИ

 

 1. Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању
 2. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
 3. Закон о средњем образовању и васпитању
 4. Закон о основном образовању и васпитању
 5. Закон о основама система образовања и васпитања
 6. Наставни план и програм за обдарене ученике у Математичкој гимназији
 7. Наставни план и програм за ученике седмог и осмог разреда основног образовања и васпитања обдарене за математику

Регресирање трошкова екскурзије

 


СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

 


ОСТАЛО