Наставни план и програм за обдарене ученике у Математичкој гимназији може се погледати на страници.

 Правилником о наставном плану и програму за гимназију ("Службени гласник СРС - Просветни гласник", број 5/90, 2/02, 5/03, 10/03, 11/04, 18/04, 24/04, 3/05, 11/05, 2/06, 6/06, 12/06, 17/06, 1/08, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/2010 и 7/2011) за природно-математички смер гимназије, и то са планом и програмом предмета:

 1. Српски језик и књижевност
 2. Српски језик као нематерњи језик
 3. Страни језик
 4. Психологија
 5. Филозофија
 6. Физичко васпитање
 7. Грађанско васпитање.

 НАСТАВНИ ПЛАН МАТЕМАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИПРВИ РАЗРЕДДРУГИ РАЗРЕДТРЕЋИ РАЗРЕДЧЕТВРТИ РАЗРЕД
 недељногодишње недељногодишње недељногодишње недељногодишње 
 ТВТВблокТВТВблокТВТВблокТВТВблок
Српски језик и књижевност 4   140     3   105     3   105     4   124    
Страни језик - Енглески 2   70     2   70     2   70     2   62    
Социологија са правима грађана                     2    70              
Психологија           2   70                        
Филозофија                               2   62    
Историја 2   70     2   70                        
Географија 2   70     2   70                        
Физика 4   126 14   3   93 12   4   126 14   4   110 14  
Астрономија                                1   31    
Хемија 3   75 30   3   73 32   2   60 10            
Биологија                      3   95 10   3   83 10  
Физичко васпитање  2    70      2    70     2   70      2    62    
Анализа са алгебром  4   140     4   140     4   140     4   124    
Геометрија  4    140      4    140                        
Линеарна алгебра и аналитичка геометрија                     4   140              
Вероватноћа и математичка статистика                               2   62    
Нумеричка математика                               2   62    
Рачунарство и информатика  3    105    60  3    105    60  2    70    30 2   62   30
Програмирање и програмски језици                      2   70   30 2   62    30

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ                    

Грађанско васпитање/Верска настава  1    35      1    35      1   35     1   31    

 

 

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

 ПРВИ РАЗРЕДДРУГИ РАЗРЕДТРЕЋИ РАЗРЕДЧЕТВРТИ РАЗРЕДУКУПНО
Час одељенског старешине 70 часова 70 часова 70 часова 62 часа 272 часа
Додатни рад* до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 120 часова
Допунски рад* до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 120 часова
Припремни рад* до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 120 часова

 * Реализију се по потреби

 

ФАКУЛТАТИВНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ПО РАЗРЕДИМА

  I РАЗРЕД
часова
II РАЗРЕД
часова
III РАЗРЕД
часова
IV РАЗРЕД
часова
Екскурзија до 3 дана до 5 дана до 5 наставних дана до 5 наставних дана
Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе до 2 часа недељно
Други страни језик до 2 часа недељно
Други предмети* 1-2 часа недељно
Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго) 30-60 часова годишње
Друштвене активности - ученички парламент, ученичке задруге 15-30 часова годишње
Културна и јавна делатност школе 2 радна дана

 * У складу са чланом 76. Закона о основама система образовања и васпитања

 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА

  1. Радне недеље

  ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Разредно-часовна настава 35 35 35 31
Настава у блоку 2 2 2 2
Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 2
Матурски испит       4
Укупно радних недеља 39 39 39 39

2. Подела одељења на групе ученика

 

Предмет I разред II разред III разред IV разред  
  број часова број часова број часова број часова број ученика
у групи
  вежбе настава у блоку вежбе настава у блоку вежбе настава у блоку вежбе настава у блоку  
1 Физика 14   12   14   14   8-12
2 Хемија 30   32   10       8-12
3 Билогија         10   10   8-12
4 Рачунарство и информатика   60   60   30   30 8-12
5 Програмирање и програмски језици           30   30 8-12

3. Образовно-васпитни рад у школи може да се остварује у менторској групи до 5 ученика из: математичке групе предмета, физике, рачунарства и информатике и програмирања и програмских језика. Број ученика обухваћен менторским радом не може бити већи од 25% укупног броја ученика који стичу образовање на основу овог плана и програма.


 

 НАСТАВНИ ПЛАН ЗА УЧЕНИКЕ СЕДМОГ И ОСМОГ РАЗРЕДА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ОБДАРЕНЕ ЗА МАТЕМАТИКУ

Наставни план и програм за обдарене ученике у Математичкој гимназији може се погледати на страници.

Обавезни предметиФонд часова
 СЕДМИ РАЗРЕДОСМИ РАЗРЕД
  недељно годишње недељно годишње
1 Српски језик 4 144 4 136
2 Страни језик 2 72 2 68
3 Ликовна култура 0,5* 18 0,5 17
4 Музичка култура 0,5* 18 0,5 17
5 Историја 1,5* 54 1,5 51
6 Географија 1,5* 54 1,5 51
7 Физика 3 108 3 102
8 Математика 6 216 6 204
9 Биологија 2 72 2 68
10 Хемија 2 72 2 68
11 Техничко и информатичко знање 1 36 1 34
12 Физичко васпитање 2 72 2 68

  * Број часова приказан у табели представља просек на недељном нивоу.

 

Обавезни изборни предмети СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД
  нед. год. нед. год.
1 Верска настава/Грађанско васпитање1 1 36 1 34
2 Страни језик2 2 72 2 68
3 Физичко васпитање-изабрани спорт3 1 36 1 34

 1 Ученик бира један од понуђених обавезних изборних наставних предмета Верска настава/Грађанско васпитање

2 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским могућностима и изучава га до краја другог циклуса

3 Ученик бира спортску грану коју нуди школа на почетку школске године

 

Изборни наставни предмети СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД
  нед. год. нед. год.
1 Информатика и рачунарство 1 36 1 34
2 Свакодневни живот у прошлости 1 36 1 34
3 Цртање, сликање и вајање 1 36 1 34
4 Хор и оркестар 1 36 1 34
5 Матерњи језик са елементима националне културе 2 72 2 68
6 Шах 1 36 1 34
7 Домаћинство 1 36 1 34

Школа може да за сваки разред понуди изборне предмете од којих, на почетку школске године, ученик може да бира један предмет према својим склоностима.

 

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД
  нед. год. нед. год.
1 Редовна настава 31 1116 31 1054
2 Допунска настава 1 36 1 34
3 Додатни рад 1 36 1 34

  

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД
  нед. год. нед. год.
1 Час одељенског старешине 1 36 1 34
2 Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности 1-2 36-72 1-2 34-68
3 Екскурзија   до 2 дана годишње   до 3 дана годишње

 

Где се налазимо

11000 Београд, Краљице Наталије 37

 

 

Контакт подаци

 • Директор: (+381-11) 2681-721
 • Помоћник дир: (+381-11) 3611-126
 • Секретаријат: (+381-11) 3628-375
 • Рачуноводство: (+381-11) 3628-365
 • Зборница: (+381-11) 2646-858
 • Факс: (+381-11) 3612-595
 • Email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Основни подаци

 • Матични број: 07003030
 • ПИБ: 100059449
 • Жиро рачун 1: 840-1643660-46
 • Жиро рачун 2: 840-1643666-28
 • Жиро рачун (за обезбеђење, екскурзије, осигурање):840-1413760-76
 • Лого МГ (за преузимање)