Navigation

Vinča u MG - MG u Vinči 1

Seminari i predavanja

PREDAVAČ: dr Goran Bogdanović, naučni savetnik Instituta Vinča

OBLAST ISTRAŽIVANJA: hemija

TEMA: Da li molekuli mogu da vode ljubav? -struktura molekula na subatomskom nivou i međumolekulske interakcije

PODACI O EKSPERIMENTU: Difrakcija rendgenskog zračenja sa monokristala

Postoji mogućnost pokazivanja eksperimenta u Vinči. Opis: eksperimento određivanja strukture molekula sa kovalentnim hemijskim vezama i prateće analize. Maksimalni broj posetilaca u istom terminu je 15. Vreme pokazivanja biće podešeno prema zahtevima organizatora (od 15 do 120 miunta, bolje što duže).

TEME ZA IZRADU MAUTRSKIH:

a) vodonične veze i međumolekulske intekarcije

b) poređenje geometrijskih osobina molekula sa istim strukturnim fragmentima