Navigation

Vinča u MG - MG u Vinči 2

Seminari i predavanja

PREDAVAČ: dr Zoran Marković, naučni savetnik Instituta Vinča i profesor na ETF-u

OBLAST ISTRAŽIVANJA: biofizičke osnove nanomedicine

TEMA: Uvod u fulerene i ugljenične nanotube

ABSTRAKT: Od trenutka njihovog otkrića devedesiteh godina prošlog veka, ueljgnični nanomaterijali pobuduju veliki interes u nauci i industriji zbog svojih izuzetnih osobina. U predavanju će biti predstavljeni osnovni pojmovi o fulerenima i ugljeničnim nanotubama sa naglaskom na primene u medicini i elektronici.

Predavač je naučni savetnik u Institutu Vinča i profesor na predmetu Biofizičke osnove nanomedicine na ETF-u. Završio je Matematičku gimnaizju i Fizički faukltet. Doktorirao je na Fizičkom faklutetu. Bavi se primenom ugljeničnih nanomaterijala u medicini i elektronici.