Navigation

News archive

Vinča u MG - MG u Vinči 2

Seminari i predavanja

PREDAVAČ: dr Zoran Marković, naučni savetnik Instituta Vinča i profesor na ETF-u

OBLAST ISTRAŽIVANJA: biofizičke osnove nanomedicine

TEMA: Uvod u fulerene i ugljenične nanotube

ABSTRAKT: Od trenutka njihovog otkrića devedesiteh godina prošlog veka, ueljgnični nanomaterijali pobuduju veliki interes u nauci i industriji zbog svojih izuzetnih osobina. U predavanju će biti predstavljeni osnovni pojmovi o fulerenima i ugljeničnim nanotubama sa naglaskom na primene u medicini i elektronici.

Predavač je naučni savetnik u Institutu Vinča i profesor na predmetu Biofizičke osnove nanomedicine na ETF-u. Završio je Matematičku gimnaizju i Fizički faukltet. Doktorirao je na Fizičkom faklutetu. Bavi se primenom ugljeničnih nanomaterijala u medicini i elektronici.

More...

Vinča u MG - MG u Vinči 1

Seminari i predavanja

PREDAVAČ: dr Goran Bogdanović, naučni savetnik Instituta Vinča

OBLAST ISTRAŽIVANJA: hemija

TEMA: Da li molekuli mogu da vode ljubav? -struktura molekula na subatomskom nivou i međumolekulske interakcije

PODACI O EKSPERIMENTU: Difrakcija rendgenskog zračenja sa monokristala

Postoji mogućnost pokazivanja eksperimenta u Vinči. Opis: eksperimento određivanja strukture molekula sa kovalentnim hemijskim vezama i prateće analize. Maksimalni broj posetilaca u istom terminu je 15. Vreme pokazivanja biće podešeno prema zahtevima organizatora (od 15 do 120 miunta, bolje što duže).

TEME ZA IZRADU MAUTRSKIH:

a) vodonične veze i međumolekulske intekarcije

b) poređenje geometrijskih osobina molekula sa istim strukturnim fragmentima

More...

Nastava matematike u svetu

Seminari i predavanja

Na ovim seminarima se upoznajemo sa nastavom matematike u više uspešnih obrazovnih sistema; interesuje nas kakvi su programi i udžbenici, kakav je tretman matematike i obrazovanja; kako izgledaju mature i uopšte vrednovanje, kakav je sistem stručnog usavršavanja,... Predavači i slušaoci su nastavnici iz svih nivoa škole, od učitelja i stručnih saradnika do profesora sa fakulteta.

Ideja za seminar je potekla od profesora Mihaila Veljkovića i on je u najvećoj meri zadužen za organizaciju, sve uz punu podršku direktora Vladimira Dragovića i obezbeđivanje budžeta od strane škole.

Tokom 2004/2005. i 2005/2006. godine održano je 24 predavanja.

More...

Emocije zabeležene brojevima

General

Emitovan je prilog u okviru Jutarnjeg programa RTS-a o projektu Katarine Krivokuće, Valentine Njaradi i Milene Mićić urađenom u okviru sekcije "Primenjena fizika i elektronika". Citirajmo tekst sa YouTube kanala Jutarnjeg programa: "Predstavile su se na Festivalu nauke, a ovog jutra će i u Jutarnjem programu. Učenice Matematičke gimnazije pronašle su način da emocije zabeleže brojevima. U rubrici Pamet Srbije vodimo vas u jednu od najuspešnijih srednjih škola u na svetu.

More...