Навигација

Помоћник директора

Јасмина Стошић

 

Јасмина Стошић
Контакт телефон: 3611-126
Еmail:jasmina.stosic@mg.edu.rs; jasmina@matgim.edu.rs

 

Од октобра 2007. до данас на овој функцији је Јасмина Стошић. Иако је професор биологије, схвата значај коришћења информационе технологије у руковођењу Школом, што је у садашњем савременом свету и образовном систему императив. За обављање бројних послова помоћника директора неопходно је коришћење рачунара. Наведимо неке од тих послова:

 • организовање и обезбеђивање реализације редовне, додатне, допунске и факултативне наставе;
 • праћење редовности и исправности вођења педагошке документације;
 • прикупљање података и израда ЦЕНУС-а, а од школске 2015/16. и попуњавање и редовно ажурирање информационог система "Доситеј";
 • прикупљање података и израда Годишњег плана рада школе и Извештаја о реализацији годишњег плана рада школе;
 • координирање рада одељењских и стручних већа, актива и тимова школе, Савета родитеља, Ученичког парламента;
 • учествовање у организацији пријемног испита, теста способности, завршног испита, матурског испита, поправних и разредних испита;
 • дефинисање расподеле четрдесеточасовног ангажовања наставника;
 • припремање неопходних података за израду уговора о извођењу наставе;
 • учествовање у организацији свих такмичења која се одржавају у школи;
 • свакодневно обавештавање ученика и професора о свим дешавањима у школи електронским путем;
 • координирање реализацијом екскурзија свих разреда;
 • учествовање у раду Педагошког колегијума;
 • сарадња са Школском управом, здравственим службама...

 

Обавештења и најаве