Навигација

Помоћник директора

Јасмина Стошић

 

Јасмина Стошић
Контакт телефон: 3611-126
Еmail:jasmina.stosic@mg.edu.rs; pomocnikdirektora@yahoo.com

 

Од октобра 2007 до данас на овој функцији је Јасмина Стошић. Иако је професор биологије, схвата значај коришћења информационе технологије у руковођењу Школом, што је у садашњем савременом свету и образовном систему императив. За обављање бројних послова помоћника директора неопходно је коришћење рачунара. Наведимо неке од тих послова:

  • организовање и обезбеђивање реализације редовне, додатне, допунске и факултативне наставе;
  • праћење редовности и исправности вођења педагошке документације;
  • прикупљање података и израда ЦЕНУС-а, а од школске 2015/16. и попуњавање и редовно ажурирање ВЕБЦЕНУС-а;
  • прикупљање података и израда Годишњег плана рада школе и Извештаја о реализацији годишњег плана рада школе;
  • координирање рада одељењских и стручних већа, актива и тимова школе, Савета родитеља, Ученичког парламента...
  • учествовање у организацији пријемног испита, теста способности, завршног испита, матурског испита, поправних и разредних испита.