Навигација

План наставе и учења

У Правилнику о наставном плану и програму за обдарене ученике у Математичкој гимназији ("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 12/16, 13/16 и 8/19 - др. правилник), део: "НАСТАВНИ ПЛАН МАТЕМАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ", замењује се делом "ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА МАТЕМАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ", који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

 

 

 ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА МАТЕМАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ


   

  ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње
Т В Т В   Т В Т В   Т В Т В   Т В Т В  
Срп. језик и књиж. 4   148     3   111     3   111     4   132    
Страни језик  Енгл. 2   74     2   74     2   74     2   66    
Социологија                     2    74              
Психологија           2   74                        
Филозофија                               2   66    
Историја 2   74     2   74                        
Географ. 2   74     2   74                        
Физика 4   134 14   3   99 12   4   134 14   4   118 14  
Астрономија                                1   33    
Хемија 3   81 30   3   79 32   2   64 10            
Биологија                      3   101 10   3   89 10  
Физ. вас.  2    74      2    74     2   74      2    66    
Анализа са алгебром  4   148     4   148     4   148     4   132    
Геометрија  4    148      4    148                        
Лин. алгебра и анал. геом.                     4   148              

Вероват. и мат. стат.

                              2   66    
Нумеричка мат.                               2   66    
Рачунарство и информатика  3 2  111 74   3 2 111 74   2 1 74 37   2 2 66 66  
Програмирање и програмски језици                      1 2 37 74   1 1 33 33  
ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ
Грађанско вас. /Верска настава  1    37      1    37      1   37     1   33    

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности

 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО
Час одељенског старешине 74 часа 74 часа 74 часа 66 часова 288 часова
Додатни рад* до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 120 часова
Допунски рад* до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 120 часова
Припремни рад* до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 120 часова

 

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада

 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
I РАЗРЕД
 
II РАЗРЕД
 
III РАЗРЕД
 
IV РАЗРЕД
 
Екскурзија до 3 дана до 5 дана до 5 наставних дана до 5 наставних дана
Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе до 2 часа недељно до 2 часа недељно до 2 часа недељно до 2 часа недељно
Други страни језик до 2 часа недељно до 2 часа недељно до 2 часа недељно до 2 часа недељно
Слободне активности (хор, оркестар, секције, техничке, хуманитарне, спортско-рекреативне и друге ваннаставне активности) 30-60 часова годишње 30-60 часова годишње 30-60 часова годишње 30-60 часова годишње
Друштвене активности - ученички парламент, ученичке задруге 15-30 часова годишње 15-30 часова годишње 15-30 часова годишње 15-30 часова годишње

 

Остваривање плана и програма наставе и учења

 

1. Распоред радних недеља у току године

  ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Разредно-часовна настава 37 37 37 33
Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 2
Матурски испит       4
Укупно радних недеља 39 39 39 39
  ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Број ученикау у групи
број часова вежби број часова вежби број часова вежби број часова вежби
               
Физика 14   12   14   14   8-12
Хемија 30   32   10       8-12
Биoлгија         10   10   8-12
Рачунарство и информатика 74   74   37   66   8-12
Програмирање и програмски језици         74   33   8-12
Обавезни предмети Фонд часова
СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД
недељно годишње недељно годишње
Српски језик 4 144 4 136
Страни језик 2 72 2 68
Ликовна култура 0,5* 18 0,5 17
Музичка култура 0,5* 18 0,5 17
Историја 1,5* 54 1,5 51
Географија 1,5* 54 1,5 51
Физика 3 108 3 102
Математика 6 216 6 204
Биологија 2 72 2 68
Хемија 2 72 2 68
Техничко и информатичко знање 1 36 1 34
Физичко васпитање 2 72 2 68
Обавезни изборни предмети СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД
нед. год. нед. год.
1 Верска настава/Грађанско васпитање1 1 36 1 34
2 Страни језик2 2 72 2 68
3 Физичко васпитање-изабрани спорт3 1 36 1 34

 

 

Обавештења и најаве