Навигација

Услови уписа и начин бодовања

Општи услови

За упис у Математичку гимназију ученик полаже ПРИЈЕМНИ ИСПИТ који се састоји из израде теста из математике. Тест се полаже по програму основне школе.

На тесту из математике ученик може да оствари максимално 240 бодова (12 задатака x 20 поена). Ученик за упис у први разред Математичке гимназије положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из математике.

Поред поена освојених на пријемном испиту из математике, ВРЕДНУЈЕ се и:

 • Завршни испит на којем ученици могу максимално да освоје 40 бодова (13 из математике, 13 из српског језика и 14 из комбинованог теста). Завршни испит се полаже у основној школи у којој је ученик завршио осми разред (у матичној основној школи).
 • Општи успех постигнут у шестом, седмом и осмом разреду, и то тако што се општи успеси у 6., 7. и 8. разреду заокругле на две децимале, саберу и збир помножи са 4. На основу општег успеха, ученик може да оствари највише 60 бодова.
 • Успех на такмичењима тако што се ученику који је освојио прво место додељује 120 бодова, за друго место 100 бодова, а за треће место 80 бодова на државном такмичењу из математике у VIII разреду у организацији Друштва математичара Србије и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Редослед ученика се утврђује према укупном броју бодова који ученик има на основу пријемног испита, општег успеха у шестом, седмом или осмом разреду основне школе и успеха постигнутом на такмичењима.

Првих 100 ученика на ранг листи се прима у пет одељења која се финансирају из буџета.

 

Услови за ученике који су завршили основну школу у Републици Српској

Ученици који су завршили последњи разред основне школе у Републици Српској и желе да упишу први разред Математичке гимназије, такође полажу пријемни испит за упис у Математичку гимназију.

Поред поена освојених на пријемном испиту за упис у Математичку гимназију, ВРЕДНУЈЕ се и:

 • Завршни испит на којем могу максимално да освоје 40 бодова (13 из математике, 13 из српског језика и 14 из комбинованог теста). Ученици полажу завршни испит у Математичкој гимназији.
 • Општи успех постигнут у последња три разреда основног образовања. На основу општег успеха, ученик може да оствари највише 60 бодова.
 • Успех на такмичењима тако што се ученику који је освојио прво место додељује 120 бодова, за друго место 100 бодова, а за треће место 80 бодова на државном такмичењу из математике у VIII разреду у организацији Друштва математичара Србије и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

 

Услови за ученике који су завршили основну школу у иностранству

Ученици који су завршили основно образовање и васпитање или последња два разреда основног образовања и васпитања у иностранству или који су у Републици Србији завршили страну школу или последња два разреда основног образовања и васпитања у страној школи уписују се преко броја одређеног за упис ученика.

Да би имали право да упишу Математичку гимназију морају да положе пријемни испит за упис у први разред Математичке гимназије.

Приликом предаје докумената, ученици треба да донесу потврду о предаји докумената на нострификацију у Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

 

Начин бодовања пријемног испита

Пријемни испит за упис у први разред Математичке гимназије се састоји од полагања теста из математике.

Тест се састоји из 12 задатака. Сваки задатак вреди 20 поена. На пријемном испиту ученик може максимално да освоји 240 поена. Кандидат за упис у Математичку гимназију положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из математике.

Време за рад је 120 минута.

 

Начин бодовања завршног испита

Успех на завршном испиту исказује се бројем бодова освојених на тесту из српског, односно матерњег језика, математике и на комбинованом тесту из природних и друштвених наука (биологија, географија, историја, физика и хемија).

На основу успеха на завршном испиту ученик може да освоји највише 40 бодова, односно:

 • највише 13 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика,
 • највише 13 бодова на тесту из математике и
 • највише 14 бодова на комбинованом тесту.
   

 

Начин бодовања општег успеха

Општи успех од VI до VIII разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успеси остварени на крају VI, VII и VIII разреда заокругле на две децимале, саберу и збир помножи бројем четири (4).

На основу општег успеха ученик може да оствари највише 60 бодова.

 

Начин бодовања такмичења

За упис у први разред Математичке гимназије бодује се награда на Државном такмичењу из математике у VIII разреду у организацији Друштва математичара Србије и Министарства просвете, науке и технолошког развоја, тако што се ученику који је освојио:

 • прво место додељује 120 бодова,
 • за друго место 100 бодова,
 • за треће место 80 бодова.

 

Презентација

Обавештења и најаве