Навигација

Прописи и акти

 

 

ОПШТА АКТА
 1. Статут
 2. Правилник о раду
 3. Правилник о заштити и безбедности ученика
 4. Правила понашања у установи
 5. Правилник о безбедности и здрављу на раду
 6. Правилник о организацији и спровођењу испита
 7. Правилник о дисциплинској одговорности запослених
 8. Правилник о дисциплинској одговорности ученика
 9. Правилник о критеријумима за правдање часова
 10. Правилник о менторским одељењима
 11. Правилник о награђивању ученика
 12. Измена Правилника о награђивању и похваљивању ученика
 13. Правилник о јавним набавкама
 14. Правила понашања ученика на такмичењима
 15. Правилник о систематизацији
 16. Правилник о измени и допуни систематизације
 17. Правилник о канцеларијском пословању
 18. Правилник о измени и допуни систематизације
 19. Правилник о службеним путовањима
 20. Правилник о сукобу интереса
 21. Правилник о поклонима
 22. Правилник о закупу школског простора
 23. Правилник о избору уџбеника
 24. Правилник о вођењу школских евиденција
 25. Правилник о расподели часова
 26. Правилник о стицању и расподели сопствених прихода
 27. Правилник о управљању донацијама
 28. Правилник о ИКТ безбедности
 29. Правилник о организацији и остварењу екскурзије у средњој школи
 30. Правилник о јавним набавкама
 31. Правилник о буџетском рачуноводству
 32. Измене и допуне Правилника о буџетском рачуноводству
 33. Правилник о унутрашњем узбуњивању
 34. Правилник о безбедности ученика за време боравка у школи
 35. Правилник о стручном усавршавању
 36. Правилник о дипломама за изузетан успех у основном образовању и васпитању
 37. Правилник о награђивању ученика - почиње се примењивати од 1.09.2023.
 38. Правилник о награђивању запослених - почиње се примењивати од 1.09.2023.
 39. Правилник о награђивању и похваљивању ученика основног образовања
 
ОСТАЛА АКТА

 

 1. Школски програм
 2. Школски развојни план за период 2014 до 2019.
 3. Извештај о остваривању развојног плана
 4. Извештај о остваривању развојног плана на годишњем нивоу
 5. Школски развојни план за период 2020. до 2024.
 6. Пословник о раду Наставничког већа
 7. Пословник о раду Савета родитеља
 8. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
 9. Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно васпитним установама

ЗАКОНИ И ОСТАЛИ ПРОПИСИ
 1. Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању
 2. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
 3. Закон о средњем образовању и васпитању
 4. Закон о основном образовању и васпитању
 5. Закон о основама система образовања и васпитања
 6. Наставни план и програм за обдарене ученике у Математичкој гимназији
 7. Наставни план и програм за ученике седмог и осмог разреда основног образовања и васпитања обдарене за математику

Регресирање трошкова екскурзије

 


СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

 

 • Захтев за приступ информацијама од јавног значаја   [word]     [pdf]

ОСТАЛО

Обавештења и најаве