Навигација

Прописи и акти

 

 

ОПШТА АКТА
 1. Статут
 2. Измене и допуне Статута
 3. Правилник о раду
 4. Правилник о заштити и безбедности ученика
 5. Правила понашања у установи
 6. Правилник о безбедности и здрављу на раду
 7. Правилник о организацији и спровођењу испита
 8. Правилник о дисциплинској одговорности запослених
 9. Правилник о дисциплинској одговорности ученика
 10. Правилник о критеријумима за правдање часова
 11. Правилник о менторским одељењима
 12. Правилник о награђивању ученика
 13. Измена Правилника о награђивању и похваљивању ученика
 14. Правилник о јавним набавкама
 15. Правила понашања ученика на такмичењима
 16. Правилник о систематизацији
 17. Правилник о канцеларијском пословању
 18. Правилник о измени и допуни систематизације
 19. Правилник о службеним путовањима
 20. Правилник о сукобу интереса
 21. Правилник о поклонима
 22. Правилник о закупу школског простора
 23. Правилник о избору уџбеника
 24. Правилник о вођењу школских евиденција
 25. Правилник о расподели часова
 26. Правилник о стицању и расподели сопствених прихода
 27. Правилник о управљању донацијама
 28. Правилник о ИКТ безбедности
 29. Правилник о организацији и остварењу екскурзије у средњој школи

ОСТАЛА АКТА

 

 1. Школски програм
 2. Школски развојни план
 3. Пословник о раду Наставничког већа
 4. Пословник о раду Савета родитеља
 5. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
 6. Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно васпитним установама

ЗАКОНИ И ОСТАЛИ ПРОПИСИ
 1. Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању
 2. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
 3. Закон о средњем образовању и васпитању
 4. Закон о основном образовању и васпитању
 5. Закон о основама система образовања и васпитања
 6. Наставни план и програм за обдарене ученике у Математичкој гимназији
 7. Наставни план и програм за ученике седмог и осмог разреда основног образовања и васпитања обдарене за математику

Регресирање трошкова екскурзије

 


СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

 

 • Захтев за приступ информацијама од јавног значаја   [word]     [pdf]

ОСТАЛО

Обавештења и најаве