Навигација

Дупликати диплома и сведочанстава

 

 

 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ВАЂЕЊЕ ДУПЛИКАТА СВЕДОЧАНСТАВА И ДИПЛОМА:

 

  1. У "Службеном гласнику" огласити неважећим.
  2. Уплатити 1000 динара по дупликату:
  • жиро-рачун: 840-742221843-57
  • модел: 97
  • позив на број: 44-018
  • сврха дознаке: Реп. административна такса у корист буџета - вађење дупликата
  • прималац: Републичка админинистративна такса, Обилићев венац 9-11, Београд

3. Молба за издавање дупликата

Сва документа (молба, потврда о оглашавању неважећим, копије уплатница) се предају секретару Математичке гимназије, сваког радног дана од 9-14 часова.

Телефон: 3628-375.

Секретар
Биљана Богетић, дипл. правник

Обавештења и најаве